Den aller første norske retningslinjen som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ble publisert 30.03.16

Tittelen er: «Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge» og lenken er:

http://www.magicapp.org/public/guideline/Jn3zaL

Nasjonal retningslinje for rehabilitering etter overekstremitetsamputasjon

Målet med retningslinjen er å sikre alle overekstremitetsamputerte i Norge enhetlig rehabilitering i tråd med beste praksis, og redusere uønsket variasjon i rehabiliteringstilbudet til denne pasientgruppen. Arbeidet har vært finansiert av Helsedirektoratet via tilskuddsmidler. Retningslinjen vil være relevant for alt helsepersonell som har et oppfølgingsansvar overfor pasienter med ervervede overekstremitetsamputasjoner i Norge, og vil dermed fungere som en nasjonal retningslinje. I tillegg vil anbefalingene om behandling av fantomsmerter og stumpsmerter også være gyldige for pasienter med benamputasjoner, og dermed relevante også for andre enn den primære målgruppen.

Retningslinjen er utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle landets 5 armamputasjonsteam, de 2 ortopediske verkstedene i Norge som lager armproteser (Norsk Teknisk Ortopedi AS og Sophies Minde Ortopedi AS), primærhelsetjenesten og pasientgruppen. I tillegg har vi hatt en aktiv referansegruppe bestående av helsepersonell med ulik fagbakgrunn tilknyttet både primær- og spesialisthelsetjenesten. Seksjonsoverlege ph.d. Kristin Østlie ved Sykehuset Innlandet HF, Ottestad har ledet arbeidet og ført retningslinjen i pennen.

Arbeidet har fulgt Helsedirektoratets Veileder for utarbeidelse av kunnskapsbaserte retningslinjer, samt AGREE II. Litteratur og anbefalinger er vurdert vha. GRADE, og møter dermed nye standarder for troverdige retningslinjer. Metoden er mer utførlig beskrevet i retningslinjens Innledning, underavsnitt Metode.

Retningslinjen er publisert i MAGICapp i såkalt topplokkformat. Det vil si at man kan gå inn og lese kun anbefalingsteksten, eller også bakgrunnsinformasjon, begrunnelse, nøkkelinformasjon om faktorer som ligger til grunn for anbefalingen og dens styrke, oppsummering av tilgjengelig evidens og dens kvalitet, samt eventuell praktisk informasjon.

Kristin Østlie

Seksjonsoverlege ph.d. - Sykehuset Innlandet HF, Ottestad
© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: