§1 FORMÅL

ISPO – Norge er en nasjonal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lSPO), som er underlagt ISPOs lover og har til formål:

 • på nasjonalt plan å arbeide for de målsetninger som framgår av ISPOs lover i artikel 1,
 • i samsvar med ISPOs lover i artikel 4, å sørge for representanter til International Committee for å representere norske interesser,
 • å ivareta medlemsoppgavene i hht. artikel 2.4.3-4 i ISPOs lover, samt
 • å sørge for oppgjør av medlemsavgifter til ISPO.

§2 ORGANISASJON

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende organ.

Styre

Foreningens ledelse utøves av et styre med totalt syv medlemmer. Styreleder velges på årsmøtet. Styret velger selv nestleder, kasserer, sekretær og medlemskoordinator.

Firmategning

ISPO Norge tegnes av styreleder og kasserer hver for seg.

Virksomhetsår

Foreningens virksomhetsår er 1/1 – 31/12.

§3 MEDLEMSKAP

Forpliktelser

Medlemmer er ansvarlig for å etterkomme ISPO Norges vedtekter og øvrige lovlige beslutninger.

Medlemsavgift

ISPO Norge følger ISPO sentralt sine retningslinjer for medlemskap.

§4 GENERALFORSAMLING

Innkalling

Skriftlig innkalling til generalforsamlingen skal sendes ut via styret senest tre uker før møtedagen dersom ikke særskilte årsaker nødvendiggjør kortere tid for innkalling.

Saksfremlegg

Alle saksfremlegg til generalforsamlingen, med unntak av personvalg, skal være forberedt av styret.

Eventuelle saker som ønskes tas opp på generalforsamling må være styret i hende minst seks uker før generalforsamling.

Stemmegiving

Stemmegivning og beslutning skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbelstemme.

Protokoll

Det skal føres protokoll fra generalforsamlngen. Protokollen skal godkjennes av møteleder og den eller de personer som på generalforsamling velges til denne kontrolloppgaven. Protokoll distribueres til alle medlemmer.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen ni måneder etter utgangen av virksomhetsåret.

Ved ordinær generalforsamling skal følgende dagsorden gjelde:

 1. Konstituering:
  • Valg av møteleder
  • Valgavmøtereferent
  • Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  • Valg av to medlemmer for listeføring av deltagerne. Disse skal også være tellekorps
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Styrets beretning for virksomheten for det foregående året. Godkjenning av årsberetningen
 3.  Presentasjon og godkjenning av resultatregnskap, balanse og revisjonsberetning
 4. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
 5. Fastsettelse av årsavgifter for medlemmer
 6. Godkjenning av budsjett
 7. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer
 8. Valg av to revisorer
 9. Valg av to medlemmer til valgkomité
 10. Innmeldte saker fra medlemmer

§5 STYRET

Valg

Ordinært årsmøte velger styreleder og seks øvrige medlemmer med en valgperiode på tre år. Styremedlemmer er valgbare maksimalt for ytterligare to valgperioder.

Styret skal ha bredest mulig sammensetning slik at ulike interesser hos medlemmene ivaretas.

Tilstederett

Styret kan velge en eller flere sakkyndige til å delta i styremøter, men uten stemmerett.

Protokoll

Det skal føres styreprotokoll. Denne skal godkjennes av styreleder og ytterligere en person som velges til dette ved hvert styremøte.

Beslutning

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene deltar. Vedtak i styret avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder styrelederens dobbeltstemme.

Styrets oppgaver

Styret skal:

 • lede foreningens virksomhet i overenstemmelse med ISPOs lover og generalforsamlingens beslutninger
 • virke for at foreningens formål oppfylles
 • forvalte foreningens ressurser
 • velge nestleder blandt styrets medlemmer
 • velge kasserer blandt styrets medlemmer
 • velge sekretær blandt styrets medlemmer
 • velge medlemskoordinator blandt styrets medlemmer
 • fastsette tid og sted for møter og generalforsamling
 • utarbeide årsberetning
 • påse at regnskapene for foregående virksomhetsår avsluttes og sammen med årsberetningen sørge for at dette stilles til revisorenes disposisjon i god tid før årsmøtet
 • forberede saker til generalforsamling og møter
 • foreslå årsavgift til generalforsamlingen

§6 REVISJON

Ordinær generalforsamling velger to revisorer som skal kontrollere foreningens forvaltning og regnskaper.

§7 VALGFORBEREDELSE

Ordinær generalforsamling velger to medlemmer til valgkomitè, hvorav en med møteplikt.

Valgkomitèen skal til kommende års-møte foreslå kandidater og revisorer til styret. Forslag til kandidater kan foreslås av andre medlemmer, men forslaget skal gis til valgkomitèen eller fremføres på generalforsamlingen.

§8 ENDRING A V VEDTEKTER

Innkalling til generalforsamling, der endringer av foreningens vedtekter skal behandles, skal utsendes senest tre uker i forveien og hvor endringsforslaget med begrunnelse skal vedlegges.

Endringer av foreningens vedtekter skal fastsettes i to påfølgende generalforsamlinger, hvorav en skal være ordinær generalforsamling.

Ved beslutning om vedtektsendringer kreves det minst to tredjedels flertall av avgitte stemmer ved to påfølgende generalforsamlinger.

§9 FORENINGENS OPPLØSNING

Innkalling til generalforsamling om forslag til foreningens oppløsning, skal utsendes senest tre uker før generalforsamlingen. I innkallingen skal forslaget begrunnes.

For å kunne oppløse foreningen kreves enten at samtlige medlemmer er enstemmig i forslaget eller at beslutningen vedtas i to påfølgend generalforsamlinger. På den siste generalforsamlingen kreves det tre fjerdedels flertall for forslaget.

Om foreningen oppløses så skal gjenstående midler deponeres slik at de innen 5 år kan disponeres av et reetablert ISPO Norge. Dersom slik reetablering ikke skjer skal midlene overføres til en annen organisasjon eller administrasjon som tjener ISPO Norge sitt interessefelt.

§10 ØVRIG

Der ovenstående vedtekter eventuelt ikke dekker foreningens formål fullt ut, skal ISPOs lover gjelde.

Last ned: Vedtekter for ISPO Norge.doc

Les: Constitution ISPO International..