Styrets beretning for virksomheten i 2013

Etter valget på den ordinære generalforsamlingen 15 . april 2013 fikk styret følgende sammensetning:

Leder: Jo Glømmi Bergmann (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år i 2012
Nestleder: Rune Nilsen (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år i 2011
Kasserer: Andreas Huck (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år i 2013
Sekretær: Sissel Braut (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år i 2012
Medlemskordinator: Jette Schack (fysioterapeut) Valgt for 3 nye år i 2013
Styremedlem: Berit Tveit (ergoterapeut) Valgt for 3 år i 2012
Styremedlem: Harald Steen (ortoped) Valgt for 3 år i 2012

Anne Helene Kulia og Bjørg Johansen gikk ut av styret og takkes for innsatsen.

Ved inngang til år 2013 var det registrert 44 ordinære medlemmer, 2 studentmedlemmer og 3 institusjonsmedlemmer.

Ved utgangen av 2013 var det registrert 53 ordinære medlemmer, 2 studentmedlemmer og 4 institusjonsmedlemmer. Vi presiserer at institusjonsmedlemskap innebærer at en deltaker fra institusjonen får medlemspris på seminarer.

STYRETS ARBEID

Vi vil her berette hva vi i styret har jobbet med i 2013, og hvilke vurderinger vi har gjort i forhold til de sakene som har vært oppe i styret. Det har vært totalt fem styremøter i 2012.

ISPO kongress i India

Fire av styrets medlemmer deltok på ISPOs verdenskongress i Hyderabad 4.-7. februar. Rune Nilsen deltok som foredragsholder på Symposium: Developing Countries og Jette Schack deltok med Free Paper innen Sports and Physical Activity. Flere norske ISPO medlemmer deltok også med innlegg.

Vi hadde et uformelt frokostmøte med styret i ISPO Sverige for å diskutere samarbeide om kurs.

Rune Nilsen

Ble invitert til å sitte i ISPOs utdanningskomite, og takket ja til dette.

Kim Erik Hang

Kom med tilbud om å være Webmaster for hjemmesiden vår og det takket vi ja til.

Fond

Det var to søknader om stipend i april som ikke ble innvilget. Begge ble oppfordret til å søke igjen i november.

Før styremøte i november ble vedtektene noe endret ut fra erfaringene så langt. På styremøtet ble det vedtatt å tildele ortopediingeniør Anne Helene Kulia kr.10.000,- og fysioterapeut Øyvind Bernhardsen kr.5.000,-. Begge er i gang med et Masterstudium. Vi oppfordrer medlemmene til å søke om midler.

Twinning

Vi har inngått et samarbeid med ISPO Kambodsja. Vi ønsker å bidra til kunnskapsutveksling og kan støtte opp faglig om deres årlige seminar.

ISPO Norge seminardag oktober 2013

ISPO Norge arrangerte i samarbeid med Høgskolen i Oslo seminaret: Lower Limb Socket Design and Rehabilitation. Seminaret ble arrangert i Kurs og konferansesenteret på HiOA 22. og 23.oktober. Foredragsholderne kom fra ulike faggrupper fra inn- og utland, og seminaret ble holdt på engelsk. Det var 40 deltakere på kurset.

MAS oppfølgingskurs

21.oktober ble det holdt MAS oppfølgingskurs med Marlo Ortiz etter MAS-kurset i mai i fjor, det var 3 deltakere.

ISPO Norge seminar 2014

Også i 2014 planlegger ISPO Norge et seminar i samarbeid med HiOA. Seminaret vil bli holdt i Kurs og konferansesenteret ved HiOA.

Regnskap

ISPO Norge hadde et underskudd i 2013 på kr.26.488,45. Dette skyldes større kursutgifter og lavere kursinntekter enn budsjettert på høstseminaret. Seminaret ga totalt sett et overskudd.

Valgkomité for 2014

Anne Helene Kulia og Bjørg Johansen ble valgt til valgkomite.

Oslo, 6.januar 2014

Styret i ISPO Norge

Last ned: Årsmelding for ISPO Norge 2013.docx

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: